Duurzaamheid
Bestaande Gebouwen en Monumenten

Duurzaamheid is een begrip dat op meerdere manieren is in te vullen. Voor ons als architecten is een duurzaam ontwerp allereerst een ontwerp dat aantoonbaar een lange lange levensduur heeft. Immers een (ver)bouwplan dat alweer na enkele jaren aangepast moet worden is ook niet duurzaam als het gaat om de inzet van energie en materiaal. Daarom leggen wij de horizon van investerings-termijnen ver in de toekomst. In de regel gaan wij er vanuit dat een uitgevoerd bouwplan minimaal 25 jaar tot 40 jaar zonder noemenswaardige aanpassingen en met zo min mogelijk onderhoud moet kunnen functioneren. In de meeste gevallen is dat al veel langer dan een opdrachtgever zelf voor ogen heeft. Het spreekt welhaast voor zichzelf dat duurzaaamheid een belangrijke rol speelt bij de keuze van bouwmaterialen, ook wat betreft energie-inhoud bij fabricage en hergebruik en in het kader van houtkap en ontbossing.


Duurzaamheid omvat ook het streven naar een blijvend laag energie-gebruik. Steeds verder aangescherpte nieuwbouw-normen voor energiegebruik leiden er tegenwoordig toe dat het verbruik van energie en de uitstoot van CO2 door nieuwbouw en vooral nieuwe woningen aanmerkelijk terugloopt. Voor bestaande gebouwen gelden deze eisen niet en bij verbouwingen en renovaties gelden bovendien lagere eisen t.o.v. isolatie en energieopwekking. Het gevolg hiervan is dat de bestaande gebouwen en woningen het overgrote deel van het landelijk energiegebruik voor hun rekening nemen. Niet alleen omdat hier minder wordt gepresteerd, maar vooral ook omdat dat om aanzienlijk groter aantal gebouwen gaat. Hier valt dus veel te winnen. Niet alleen omdat door investeringen dit verbruik teruggebracht kan worden, maar ook omdat de bestaande gebouwen juist een bron van alternatieve energie kunnen zijn. Dak en gevel kunnen zonlicht omzetten in warmte en elektriciteit. Soms kan een windmolen bijdragen aan een duurzame energieopwekking

De energielasten vormen een aanzienlijk onderdeel van de totale gebruiks- of woonlasten van gebouwen. Opdrachtgevers willen in toenemende mate zekerheid over die gebruikslasten. Dus niet alleen de rentelasten van de financiering, maar ook het jaarlijks te verwachten energieverbruik  is van belang voor het steeds terugkerende kostenplaatje van woonlasten. Deze vraag wordt door almaar stijgende energieprijzen steeds relevanter. Het isoleren van bestaande oude gebouwen en monumenten in het bijzonder is echter geen eenvoudige opgave. Het (centraal) verwarmen van onze huizen is betrekkelijke nieuwe aangelegenheid en veel bouwwerken zijn er (nog) niet op ingericht. De historische bouwconstructies kennen beperkingen over de plaats en soort van isolatiematerialen. In de wereld van de monumentenzorg is dit onderwerp nog allerminst een vanzelfsprekende zaak en vaak moeten er voorafgaand aan een restauratieplan diepgaande afwegingen en overleg plaats vinden. Het ter plaatse opwekken van energie is ook een steeds terugkerend onderwerp van discussie. In onze plannen speelt het integreren van alternatieve energieopwekking in het gevelbeeld en daklandschap een leidende rol. Deze toevoegingen dienen in de eerste plaats vanzelfsprekend te ogen en in een harmonie met het bestaande te worden aangebracht. Wanneer door terugverdientijden een bepaalde toevoeging financieel nu nog niet haalbaar is  zorgen wij er wel zoveel mogelijk voor dat een dergelijk toevoeging in de toekomst zonder veel gehak en gebreek ingepast kan worden.